1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
          สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                         มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสารการแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม
                        ตัวชี้วัด ง 3.1 ม.4-6/3 อธิบายระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

2. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
                     ระบบการสื่อสารข้อมูลเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวสาร โดยผ่านสื่อกลางในการสื่อสารซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลประกอบด้วยข้อมูล/ข่าวสาร ผู้ส่ง ผู้รับสื่อกลางในการส่งข้อมูลและโพรโทคอล    ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องในเวลาเดียวกัน ระบบเครือข่ายช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นเครือข่ายเฉพาะที่หรือแลนและเครือข่ายวงกว้างหรือแวนการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ประกอบกันเป็นเครือข่าย มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายมีการเชื่อมโยงถึงกันในรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะทางกายภาพที่เรียกว่า รูปร่างเครือข่าย (network topology)กฎกติกาหรือข้อตกลงที่ใช้เป็นมาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ส่งเรียกว่า โพรโทคอล(protocol) ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ใช้ควบคุมการสื่อสารข้อมูลในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นพิธีการในการรับส่งข้อมูล รูปแบบของการรับส่ง อุปกรณ์หรือสื่อกลางในการรับส่งข้อมูลอุปกรณ์การสื่อสาร (communication devices) ทำหน้าที่รับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ส่งและรับข้อมูลโดยมีการส่งผ่านทางสื่อกลาง สัญญาณที่ส่งออกไปอาจอยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือ แบบแอนาล็อก ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ใช้ในการติดต่อสื่อสารและสื่อกลางที่ใช้ในการเชื่อมต่อการออกแบบเครือข่ายเพื่อใช้งานสามารถทำได้โดยการออกแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์อย่างน้อยสองเครื่องเข้าด้วยกันโดยผ่านอุปกรณ์เครือข่าย และทำการปรับตั้งค่าของโพรโทคอลการสื่อสารที่เกี่ยวข้องจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้

3. จุดประสงค์
       1. อธิบายประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
       2. อธิบายพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
       3. อธิบายความแตกต่างของการถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาดละแบบอนุกรม
       4. อธิบายความแตกต่างของสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
       5. อธิบายความแตกต่างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละประเภท
       6. อธิบายลักษณะของเครือข่ายตามบทบาทของเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร
       7. อธิบายความแตกต่างของรูปร่างเครือข่าย
       8. อธิบายโพรโทคอลที่ใช้ในการสื่อสาร
       9. อธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร
       10. ออกแบบเครือข่ายตามความต้องการ